miércoles, 25 de abril de 2018

Per la humanització dels parts i les bones pràctiques obstètriques
Avui horabaixa, la Comissió de Salut del Parlament ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei del Grup Socialista, a la que s'han adherit els altres grups d'esquerres, per avançar en la humanització dels parts i en les bones pràctiques obstètriques.

Cal recordar que les Illes Balears han estat una comunitat capdavantera en l'atenció al part normal i volem que ho segueixi sent. Pensam que tenim un marge de maniobra per apropar-nos als estàndards recomanats per la OMS relatius a bones pràctiques obstètriques.

Ja al 2003, els socialistes, vàrem incorporar a la llei de salut de les Illes Balears els drets de la dona durant la gestació, el part i el puerperi, per tal de què les dones poguessin obtenir tota la informació en termes comprensibles, rebre l’atenció professional adequada, poder triar les diferents opcions de part, ser les protagonistes de les seves decisions, tenir el nadó al seu costat des del naixement i durant tota l’estada hospitalària, recursos per la lactància materna etc. Aquesta llei també contemplà els drets del nadó, així com els drets comuns dels pares i de les mares.

Des de llavors, els centres disposen d'elements que faciliten la relaxació i el confort de la dona i la parella com són la música, pilotes de massatge i al 2009 es posava en marxa la primera banyera de part a l’hospital d’Inca (la segona al conjunt de l’estat) una banyera que a dia d’avui també és a Eivissa i que té una creixent demanda. S'ofereix a les dones la possibilitat de triar un o diversos mètodes per al control del dolor i que es puguin moure i triar la posició durant el part d'acord a les seves necessitats i preferències. L’hospital d’Inca també és pioner en la introducció del gas medicinal Eutonox, com una opció més d’analgèsia, alternativa a la epidural. Tot això sense renunciar a elements tecnològics per realitzar un monitoratge i un control del benestar fetal adequat a les recomanacions internacionals.

A Balears, ens avançàrem molt a l’Estratègia Nacional d’Atenció al Part Normal al Sistema de Salut i a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que respecte a les qüestions de salut i gènere, proposen evitar la patologització i la medicalització del part, afavorir l’apoderament de la dona, possibilitar la recerca d’autonomia i autoresponsabilitat en la presa de decisions i assegurar la salut de la mare i de la criatura.

L'OMS diu que totes les dones tenen dret a rebre el més alt nivell de cures en la seva salut, la qual cosa inclou el dret a una atenció digna i respectuosa de l'embaràs, del part, el seu puerperi, i el dret a no sofrir violència ni discriminació. Aquesta organització de referència, defineix de manera clara quines són les pràctiques recomanades per a la humanització del part. Permetre que les dones prenguin decisions sobre la seva cura, l’ acompanyament continu durant el procés de part, llibertat de moviment i posició durant el treball de part i part, evitar pràctiques de rutina com l’episiotomia, rasurat, enema o monitoreig  fetal electrònic, permetre la presa de líquids i aliments en el treball de part, restringir l'ús d'oxitocina, analgèsia i anestèsia i limitar la taxa de cesària al 10-15%.

Durant la darrera dècada hem avançat en la filosofia de què el part és un procés fisiològic i que per tant, hem d’evitar la excessiva medicalització per atendre el part de manera respectuosa, millorant la qualitat assistencial, a l’hora que es mantenen els nivells de seguretat per la mares i les seves criatures.

L’any 2009 el Ministeri de Sanitat va editar els estàndards i recomanacions per a maternitats hospitalàries, publicant el 2010 una Guia de pràctica clínica sobre l’atenció al part normal, que aporta una extensa llista de recomanacions que es recullen a la estratègia d’atenció al part normal en el Sistema Nacional de Salut. Malgrat això, aquesta Estratègia és insuficientment analitzada en el conjunt dels seus indicadors.

El conjunt dels hospitals públics de les Illes Balears posseeixen protocols d’atenció al part normal, ara bé, analitzant les dades sobre cesàries, episiotomies, epidurals i tipus de part instrumental per hospital, podem afirmar que cal donar-li una empenta a aquesta estratègia per unificar criteris, garantir la igualtat en la qualitat assistencial i acostar-nos als estàndards recomanables de l’atenció al part normal.

L’OMS referia en 1985 com a criteri de qualitat una taxa de cesàries entre el 15% dels parts. A més, recentment, en el 2015 conclou que les cesàries són eficaces per salvar vides de mares i criatures, sols quan estan indicades per motius mèdics. S’indica que a nivell poblacional les taxes superiors al 10% no estan associades a aquests objectius. Hospitals que aposten per parts de baixa intervenció amb protocols estandarditzats i obstetres conscienciats, les cesàries es mouen entre el 12% i el 20%. En els hospitals privats les xifres poden superar el 50% dels parts.

El darrer informe realitzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2013) situa a Balears l’any 2011 en la posició sisena del rànquing  de les disset Comunitats Autònomes, amb una taxa de 20,50% del total, quan la mitjana era del 21,88. Quedam enfora del País basc, amb una taxa del 12,64%, però també lluny d’Extremadura, amb un 27,49%.

Cinc anys després d’aquest informe, estam en una taxa del 19,7%, però amb diferències molt significatives entre els diferents hospitals de Balears. Son Espases té una taxa de cesàries del 29,4%; Son Llàtzer 16,1%; Manacor 13,8%, Inca 18,4%; Mateu Orfila 26,3; Can Misses 13,6% y Formentera 18,6%. La qual cosa evidencia que hi ha marge de millora per escurçar distància entre hospitals i per ajustar-nos a les recomanacions de la OMS.

L’estudi “L’atenció al part normal als hospitals públics de les Illes Balears. Adequació a les recomanacions de l’Estratègia d’atenció al part normal en el Sistema de Salut” publicat el 2016 dona llum respecte diferents indicadors.

Aquest estudi conclou que Son Llàtzer, seguit de l’Hospital de Manacor són els hospitals que presenten les xifres de parts naturals més altes. I En canvi, la taxa més baixa la trobam en Son Espases, cosa també comprensible, al ser hospital de referència i si hi ha alguna complicació se deriva aquí, amb una diferència d’un 15% entre la taxa més alta i la més baixa.

Altres indicadors com el part instrumental, episiotomies i analgèsia són analitzats evidenciant que en tots els hospitals el més utilitzat és la ventosa, suposant el triple que l’ús de fòrceps, tal i com recomana l’Estratègia Nacional.

Pel que fa a les tendències dels darrers anys, Can Mises, Manacor i Inca han augmentat els parts instrumentals, mentre que Son Espases, Son Llàtzer i Mateu Orfila han registrat una disminució d'aquests parts instrumentals.

Respecte a les episiotomies, a pesar de què és una pràctica no recomanada, l’ Hospital Mateu Orfila la va practicar en el 21% dels parts, el que suposa quatre vegades més que les realitzades a l' Hospital Comarcal d’Inca.

Pel que fa al maneig del dolor, veiem que l’ús d’epidurals va en augment en quatre hospitals i es redueix a Manacor i Inca. L’any 2014 la diferència entre Son Llàtzer i Inca va ser de 40 punts.

L’evidència científica fa anys que pressiona cap un canvi de model més humanitzat i respectuós i les dones cada vegada estan més conscienciades dels seus drets durant l’embaràs, el part i puerperi.

Es més, segons alguns estudis recents el 7% de les dones asseguren haver patit violència obstètrica.

Hem d’avançar en el respecte dels processos naturals de parts de baix risc. Segons dades de l’informe del ministeri avaluat el 2012, en el 46% dels parts en el SNS es realitzen amniotomies, trencament artificial de membranes. En el 3,3% dels parts en el SNS es realitza la estimulació amb oxitocina, per damunt del estàndard desitjat (manco del 10%.)

-         Hi ha un 19,4 % dels parts induïts, per damunt de l’estàndard de la OMS que a més indica que “cap regió geogràfica pot tenir un índex de treballs de part induïts major del 10%

-         Un 87,4% dels parts en el SNS són atesos en posició  litotomia, és a dir, posició supina i amb les cames aixecades.

-         Una dada positiva és que a Espanya el 2010 es practicaven més del 82% d’episiotomies i actualment ronda el 45%.  La OMS recomana no superar el 15% i segons entitats com El Parto es Nuestro, de les 176.000 realitzades, 113.000 no s’haurien d’haver duit a terme.


Si presentam aquesta proposició no de llei és perquè tenim marge d’actuació per homogeneïtzar criteris entre hospitals, compartir i extrapolar bones pràctiques, formar millor els i les professionals i començar a estudiar i apostar per noves opcions innovadores d'atenció al part com són les cases de naixement. Aquestes "cases de naixement" són espais integrats a la xarxa pública, que garanteixin l’opció del part natural a les dones que vulguin parir d'aquesta manera. Espais íntims, càlids, sense llum i sense renou, on les dones estan tranquil·les i a gust. Unitats que evitant les instrumentalitzacions innecessàries respecten els temps fisiològics, permeten que el cos de les dones es prepari. I això es reflecteix després en el descens del nombre de cesàries. Cada cop més països aposten per aquest tipus d’infraestructures on les dones tenen més probabilitats d’acabar el part sense intervencions innecessàries.

A Espanya, l’hospital valencià de Manisses va ser pioner a obrir una casa de parts l’any 2014, però també s’ha posat en marxa al hospital Nuevo Belén, a Madrid. A Catalunya la Generalitat projecta a obrir cases de naixements en hospitals públics per aprofundir en aquest model. 

Els acords aprovats per unanimitat han estat:

   -  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar l’estratègia de salut al part normal, unificant, cohesionant i actualitzant els criteris i protocols per a garantir els drets de les dones gestants i les seves criatures.

   - El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a identificar les bones pràctiques i exportar-les al conjunt dels hospitals, per tal d’evitar la instrumentalització del part normal i oferir una atenció més humanitzada.

  - El Parlament de les Illes Balears insta a continuar la formació de professionals per actualitzar coneixement i habilitats pràctiques, com element clau per a la modificació de rutines apreses i millorar la qualitat de l’atenció, basant-la en la evidència científica.

   - El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la experiència i viabilitat de projectes com són les cases de naixement.
No hay comentarios: