lunes, 1 de diciembre de 2014

El conservadurisme perjudica greument la salut pública.Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA. Més de 150.000 persones al nostre país pateix aquesta malaltia de transmissió sexual i un 30% dels portadors del virus no reben cap tipus de tractament perquè no ho saben. L'any passat moriren a les nostres illes 1.342 persones a causa del VIH. Balears té la taxa de SIDA més alta a nivell nacional.

Aquests anys de polítiques del PP els socialistes hem denunciat l'opacitat a l'accés a les dades de la Comunitat Autònoma respecte als indicadors de salut i ens hem oposat a la reducció per part del Govern de Mariano Rajoy en un 75% del Pla Nacional de la lluita contra la Sida. Si l'any 2011(el darrer de la legislatura Zapatero) aquest pla estava dotat en gairebé 7 milions d’euros -repartits entre les diferents Comunitats Autònomes- al 2012 va passar a 1 milió d'euros. Si a Balears, ens corresponien uns 180.000 € -que el Pacte de Progrés amb Francesc Antich al capdavant incrementà en més de 120.000 €- l'aportació estatal ha anat cada any reduint-se.  A aquestes retallades de Rajoy, José Ramón Bauzá i Maria Salom han afegit més retallades. Cal recordar que el Consell de Mallorca per qüestions purament ideològiques i de conservadurisme moral ha retallat en matèria socioeducativa eliminat un programa consolidat als instituts de Mallorca com eren les "Iniciatives als Instituts", on treballaven la prevenció i sensibilització entitats com Alas, Ben Amics, Taula per la SIDA, fonamentals per conscienciar al jovent de la importància del preservatiu a les relacions sexuals.

Si a aquest fet li afegim la vergonya del Reial Decret 12/2012 que ha expulsat a 20.000 persones del sistema sanitari normalitzat, tenim un cocktail explosiu en el risc de contagi del VIH.

L’estalvi econòmic no justifica ni compensa un retrocés en la resposta del VIH al nostre país ni a Mallorca, donat que està ben demostrat que la prevenció és molt més rentable que el tractament posterior. 

Avui 1 de desembre és un dia de solidaritat i compromís. No podem baixar la guàrdia. 

lunes, 24 de noviembre de 2014

25 de novembre. Res a celebrar.

 

El proper dia 28 de desembre es compleixen déu anys de l’aprovació d'una llei que ha suposat un abans i un després en la vida de milers de dones. La Llei Integral contra la Violència de Gènere ha suposat un revulsiu respecte a la violència de gènere en tots els aspectes i s’ha consolidat com un model internacional en la lluita contra el sexisme.

El passat dia 15 d’octubre, Espanya rebé a Ginebra una de les mencions d’honor del Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixen el posar fi a la violència exercida contra les dones i les nines. Si ens han fet aquest reconeixement no ha estat gràcies a la perícia de la ministra Ana Mato ni a la sensibilitat mostrada per Mariano Rajoy, sinó per les lleis que deixàrem els socialistes.

Els déu anys d'aquesta llei ha servit per desmuntar totalment algun prejudici dels detractors d’aquesta lluita, com eren les anomenades “denúncies falses”. La darrera Memòria de la Fiscalia General de l’Estat aclareix qualsevol dubte al respecte afirmant que: “L’escàs percentatge de causes incoades cada any per delicte d’acusació o denúncia falsa suposa un 0,018%, suficientment eloqüent per rebatre les veus que s’aixequen en torn a la prevalença de les -denúncies falses- en matèria de violència sobre la dona”.

A pesar de la utilitat i del reconeixement internacional les dones continuen sofrint violència de gènere i el nombre d’assassinats lluny de disminuir, augmenten. Només durant el mes d’agost, vuit dones foren assassinades per les seves parelles o ex parelles, la xifra més elevada dels darrers quatre anys. Segons dades de l'Instituto de la Mujer quaranta-quatre dones han perdut la vida a mans de les seves parelles, tres d'elles convivien amb nosaltres a Mallorca.

Aquest 25 de novembre no estam per celebrar aniversaris. El clima no pot ésser més desfavorable per la igualtat i seguretat de les dones.

Les contínues retallades dels Governs del PP, a l'Estat s'ha retallat un 33% en igualtat i en VG un 22%. L'Institut Balear de la Dona als pressupost de 2015, plantegen una dotació inferior a la que es va trobar el 2012. Al Consell de Mallorca la sensibilitat de la Presidenta en aquestes qüestions ha estat nul·la. Reduir una conselleria i la Direcció Insular d'Igualtat. Deixant orfes als Ajuntaments.

La supressió de l'assignatura d'educació per a la ciutadania a la LOMCE -que formava en valors als futurs ciutadans i ciutadanes- ha eliminat el millor antídot contra la violència de gènere: la prevenció. Al llevar el programa d'Iniciatives als Instituts que afectava a deu mil joves de la nostra illa, també és un atac a la prevenció i sensibilització envers la igualtat. En sentit contrari, el PP dóna suport a l'educació segregada per sexes.

La reforma local, no consensuada amb els partits de l’oposició i impulsada pel govern del PP, ha qualificat com impròpies les competències que els Ajuntaments i les Entitats Locals venien exercint en Igualtat i Violència de Gènere, allunyant d’aquesta manera els serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la tasca de detenció, denuncia i suport específic, que realitzaven els serveis socials municipals. També el projecte de reforma del Codi Penal mostra la manca d'una decidida resposta penal del Govern davant la violència de gènere del seu articulat, rebaixa la gravetat del delicte de lesions i continua sense excloure expressament la mediació en els supòsits de violència de gènere, tal i com indica la llei integral i els tractats internacionals.

El Govern del PP està posant a la societat espanyola en una cruïlla molt perillosa, no solament perquè està desmantellant sistemàticament la lluita contra la violència de gènere en base a retallades, sinó perquè està atacant els ciments ideològics, legals i simbòlics.

Durant aquesta legislatura s'han tancat Oficines de víctimes del delicte a Mallorca. El nou projecte de llei de l'estatut de víctima del delicte, obliga a reemborsar les despeses a les dones víctimes.

La Llei Integral està amenaçada per la irresponsabilitat d’un govern central que ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats.

Per a totes aquestes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència de gènere, tornar a col·locar com a prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures que s’han anat desmantellant en els darrers anys.

Quan el dia 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides designà el dia 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, la ONU convidà a governs, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals a realitzar activitats dirigides a sensibilitzar a la ciutadania respecte a la violència de gènere en aquest dia de celebració internacional.

Els socialistes hem presentat o presentarem als diferents ajuntaments de Mallorca tot una sèrie de propostes per avançar en la lluita contra la violència de gènere. Lamentablement, el PP ha votat en contra.

La bateria de propostes presentades anaven encaminades a:

 1. Impulsar els Plans d'Igualtat des de l’àmbit local amb especial èmfasi envers la sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a les víctimes i als seus fills i filles menors.

 2. Impulsar l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals.

 3. Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperin expressament les competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la consegüent dotació pressupostària suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, amb l’objecte d’aplicar en la seva integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Així mateix també exigíem que el Govern estatal:

 1. Adopti les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

 2. Reposi tots els fons pressupostaria retallats.

 3. Desenvolupi el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere.

 4. Impulsi la implantació dels mitjans telemàtics i avaluí aquesta implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.

 5. Revisi i avaluí els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i garanteixi l’aplicació en tot el territori.

 6. Impulsi, juntament amb les Comunitats Autònomes, la finalització de la implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el territori.

 7. Avanci en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant aquesta violència i garanteixi que qualsevol modificació es dugui a terme en les estructures desenvolupades per perseguir aquesta violència i que no perdi la especialització.

 8. Garanteixi el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, conegut com el Conveni d'Istanbul.

 9. Realitzi les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder Judicial, en el Codi Civil, en la Llei d’Enjudiciament Civil i en la Llei d’Enjudiciament Criminal que, amb l’objectiu de fer més efectiva la protecció i tutela penal de la seguretat dels fills i filles menors que pateixin la violència de gènere en el seu nucli familiar, assegurin el pronunciament exprés del Jutge respecte de la necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i filles, procurant la major seguretat i atenció, així com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures d’assistència i protecció social integral.

 10. Remeti aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals.

Aquest 25 de novembre els i les socialistes tenim molt clar que no volem ser còmplices de la passivitat dels Governs del PP, o callar davant la paralització de les accions i debilitament de les polítiques públiques contra la violència. El nostre compromís ens du a fer una passa més i posar les nostres seus i cases del poble a disposició de les dones, perquè siguin espais segurs d'assessorament, ajuda i solidaritat.  

Queden 6 mesos pel canvi i si una cosa tenim molt clara és que apostarem per restituir les polítiques d'igualtat de gènere i treballar la igualtat entre el col·lectiu jove. La igualtat tornarà a estar en el centre de l'agenda política.


miércoles, 15 de octubre de 2014

El pacto firmando y con el mazo dando.

Justo ayer desayunábamos con la noticia de que en plena crisis el número de millonarios en España ha crecido en un año en 89.000 personas. Se ha duplicado respecto al año anterior, cuyo subida fue de un 13%.

Algo tendrán que ver las grandes ayudas en deducciones fiscales que el Gobierno de España ha otorgado -de manera ilegal según la Comisión Europea- a grandes empresas como Telefónica, Sabadell, Iberdrola, Albertis, Banco Santander. Miles de millones regalados mientras se lamina el Estado del Bienestar, se recorta en sanidad, educación, becas, dependencia, pensiones, etc.

Mientras a algunos les va fabulosamente bien, casi el 30% de la población española está en riesgo de pobreza, en situación de exclusión social y de gran vulnerabilidad.

La estrategia del PP ha sido depauperar los bolsillos de las clases medias y populares. El gran hachazo a las condiciones socio-laborales de los trabajadores ha venido de la mano la reforma laboral. Trabajadores y trabajadoras pobres que no llegan a fin de mes, que echan más horas que un reloj y que tienen contratos de varias horas a la semana. Esto si tienen trabajo. La gran cantidad de personas mayores de cincuenta años que no encuentran apoyo de las administraciones porque no se impulsan políticas activas de ocupación ni formación adecuada para reciclar a los trabajadores. Los jóvenes no corren mejor suerte.

Hay que joderse cuando nos muestran cómo ha crecido el índice de confianza empresarial. Yo no hablaría de confianza, sino de certeza absoluta en que la Patronal en este país ha consentido de la mano de la derecha, asiatizar España, pagando a 3,5 la hora de trabajo, machacándote a horas en negro, fines de semana, sin respetar convenios, ni negociación colectiva, ni derechos conquistados. ¡Esto sí que es confianza de la buena, la confianza que da tener un chollo!

Eso sí, ahora queremos atraer a turistas de lujo. Para que les sirvan trabajadores esclavos en un entorno paisajístico intercambiable. Qué importa si vienen a Mallorca, a Florida o a un resort del Caribe... Paisajes globalizados, mercantilizados, vacíos y sin alma como la aberración en Ses Fontanelles “Palma Springs” en el último humedal de Palma. Generará puestos de trabajo nos dicen, cuando lo que sabemos todos es que es un pelotazo, que es innecesario y que como en el Molinar, lo que se hace es una operación especulativa. ¡No han aprendido nada!

La pobreza es una cuestión estructural y sistémica. Con la globalización ha crecido entre países y dentro de los países. Cada vez los ricos son más ricos y el resto es más pobre. El capitalismo ha entrado en una dinámica caníbal de supervivencia a costa del erario público, del estado del bienestar, de destrozar nuestro territorio, el patrimonio público, de las transferencias de renta de la ciudadanía a las élites corporativas y financieras. Ya no es productivo ni genera renta y riqueza. Nos devora para sobrevivir.

Para combatir la pobreza hay que regular los mercados, hay que reformular las reglas del comercio internacional, del trabajo, de la cooperación internacional. Salir de la pobreza requiere de mejorar los salarios, para incentivar la rueda del consumo, de los impuestos. Requiere de políticas públicas proactivas que dinamicen la producción estratégica, también de una reforma fiscal en profundidad. Para que además de los de siempre, paguen los que hacen trampas e ingeniería fiscal.

Una de las propuestas del PSOE salida de la Conferencia Política es aumentar el salario mínimo interprofesional de modo que sea el 60% del salario medio. Si esto se hiciera hoy, supondría pasar de los 640 € actuales a 800 aproximadamente. También estamos comprometidos con una renta básica -no universal porque las Klopowitz no la necesitan- para las personas que verdaderamente la necesitan, que son cada día más. Blindar constitucionalmente los derechos sociales y por supuesto, derogar la infame reforma laboral que ha llevado a nuestro país a situaciones de esclavismo, aplaudido con las orejas por los grandes empresarios.

Estos días que convivimos con la alarma social del ébola debemos recordar que la verdadera pandemia se llama pobreza. Y que las instituciones y comunidad internacional tienen que involucrarse mucho más para garantizar los derechos humanos y la salud. En el Consell de Mallorca los socialistas pediremos que a través del Fons Mallorquí de Solidaritat se destinen 200.000 € a Médicos del Mundo y Cruz Roja para colaborar en la ayuda humanitaria contra el ébola.

Solidaridad internacional pero también derechos. Y no quiero acabar este post sin recordar que en Balears hay cerca de 20.000 personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria. Víctimas de un apartheid sanitario del PP que las expulsa en brazos de este sector tan lucrativo en nuestra isla como es la sanidad privada.

Firmar acuerdos contra la exclusión social al tiempo que practicas políticas austericidas, de recortes o de exclusión sanitaria es un ejercicio de puro cinismo que al PP se le da muy bien. Eso sí, Bauzá y Durán salen monísimos en la foto.


jueves, 2 de octubre de 2014

La doctrina del shock y el capitalismo del desastre. Análisis de la obra de Naomi Klein.Justo esta semana he presentado mi trabajo de fin de máster sobre “la doctrina del shock y el capitalismo del desastre”. Me gustaría compartir con vosotros en este espacio un resumen de este trabajo a fin de contribuir al conocimiento de esta autora así como para plantear escenarios alternativos a la ortodoxia del pensamiento neoliberal.

Para quienes no conozcáis a Naomi Klein, decir que ella es economista política, periodista, escritora y ha sido catedrática en la London School of Economics y Doctora Honoris causa en derecho por la Universidad de Kings College, en Nueva Escocia. En el Sondeo Global de intelectuales que realiza la revista Prospect, Naomi alcanzó el undécimo puesto, el más alto logrado por una mujer.

Una de las motivaciones de mi trabajo ha sido indagar en la evolución del neoliberalismo a partir del concepto “doctrina del shock” que define Klein y desmitificar la relación entre capitalismo y democracia. Cabe decir que a día de hoy no se encuentran disponibles en red-al menos en la base de datos CINDOC que contiene toda la publicación científica en España desde 1970- ni tesis doctorales ni trabajos de investigación al respecto.


¿QUÉ ES LA DOCTRINA DEL SHOCK?

La hipótesis central de la obra de Klein apunta a que la economía de libre mercado requiere de crisis y conflictos que generen caos, desorden y desasosiego para instalarse. Cada crisis de deuda, hiperinflación, burbuja inmobiliaria, desastre natural se transforma en una oportunidad o excusa para impulsar el proceso neoliberalizador. La idea de que los cambios políticos deben hacerse del mismo modo que un ataque militar es una idea recurrente entre los economistas neoliberales.

Los experimentos con electroshocks llevados a cabo por el psiquiatra de Montreal Ewen Cameron en los años treinta - financiados por la CIA- servirán de base para el manual de tortura Kubark (desclasificado en 1996) que será utilizado en la Escuela de las Américas y -tal y como han declarado víctimas- en Afganistán, Irak y Guantánamo. La idea de tabula rasa aristotélica, de la destrucción creativa no sólo obsesionó al doctor de Montreal Ewen Cameron, sino al que se considera el máximo exponente teórico del neoliberalismo, Milton Friedman. Quien se propondrá restablecer las ideas liberales del laissez faire, la mano invisible y le dará un nuevo sentido antropológico al ser humano: reducido a homo economicus.

Tal y como afirma Bernat Riutort en el capítulo "Paradigmas sobre las crisis económicas; lo político y la política", del reciente libro (2014) La gran Ofensiva, crisis global y crisis de la UE, el neoliberalismo no es más que un restablecimiento de viejas ideas.

El neoliberalismo rescata y reformula la teoría neoclásica de Adam Smith que parte de la premisa de que mercados en equilibrio no tienen crisis. “Los fines obtenidos por los individuos que se rigen por sus propios beneficios, dan un resultado positivo para toda la sociedad”, si cada uno va a lo suyo, en general irá bien para todos. El postulado metafísico de la mano invisible, ahora matematizado, va a ser el mediador para esta armonía de mercado. No existen la crisis en esta teoría. Si las hay, siempre es culpa de elementos externos, por abusos de la autoridad monetaria o un exceso de estado.

Friedman contrapuso a la hegemónica teoría de la demanda agregada de John Maynard Keynes su alternativa teoría de la oferta. Dos visiones contrapuestas sobre las expectativas en el largo plazo y en la psicología el consumidor.

Sus ideas habían estado incubándose durante décadas pero no será hasta los años setenta cuando el modelo económico de crecimiento keynesiano de síntomas de decaimiento cuando podrán ponerse en práctica. Se comienza a desmoronar el capitalismo regulado y tiene lugar una gran crisis de acumulación de capital a nivel internacional. Se transforma el sistema establecido en Bretton Woods y en las décadas posteriores se generan grandes mutaciones en la estructura social del capitalismo regulado conformando una nueva hegemonía social y política afín a los poderes financieros.

El proyecto neoliberal consiste en desembridar el capital de las constricciones keynesianas. El objetivo será menos estado y más desregulación, liberalización, remercantilización, privatización, reducción de la fiscalidad al capital y ataque a los sindicatos, para romper el equilibrio entre fuerzas progresistas y del capital. La utopía de un sistema capitalista perfecto obtendrá cada vez más apoyo de las grandes corporaciones, que verán en la Escuela de Chicago un filón para sus intereses. Proliferarán numerosos Think tanks por todo el mundo para extender la filosofía política neoliberal.

A pesar de las críticas que ha obtenido la teoría del equilibrio general, desarrolladas por la Escuela de Cambridge, neokeynesianos o autores como Ermanno Vitale o David Harvey que han señalado sus deficiencias epistémicas y formales, la principal estrategia de la Escuela de Chicago ha sido pasar por alto todas las críticas, naturalizando la economía como ciencia dura y no como ciencia social.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA.

En estos treinta años los estados han pasado, tal y como afirma Fernando Vallespín, a una posición defensiva, yendo al arrastre de los intereses del proceso de acumulación del capital en el mundo transaccional. Han aparecido los “Estado de mercado” más preocupados por la competitividad que por prestar los clásicos servicios del Estado del Bienestar. Comprender cómo se ha conformado esta nueva clase capitalista mundial es el objetivo de esta sección.

Chile será el primer experimento de estado económico y social neoliberal. Salvador Allende se convertirá en el gran enemigo al representar el socialismo democrático. Cuando el 11 de septiembre de 1973 Pinochet lleva a cabo el golpe de estado, pondrá al frente de la Junta a los 'chicago boys', un grupo de economistas financiados desde hacía veinte años por EEUU como un programa de la guerra fría para contrarrestar las políticas izquierdistas en América Latina. David Harvey en “Breve historia del neoliberalismo” señala los resultados. Además de las más de 3200 personas asesinadas, la represión y tortura, se privatizaron los activos públicos, los recursos naturales, se privatizó la Seguridad Social, disminuyó el gasto público, se eliminó el control de precios y se firmó un tratado de libre comercio donde todos los beneficios quedaban en manos de compañías extranjeras.

Esta será la tónica habitual y el modelo se exportará a países como Argentina, Bolivia, Sudáfrica, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Irak, etc.

Margaret Thatcher demostrará que es posible implantar una gran transformación económica y social sin necesidad de dictaduras militares ni cámaras de tortura. Para ello puso en marcha su versión inglesa del friedmanismo para impulsar su sociedad de propietarios, transformando ideológicamente a las clases populares. La guerra con las Malvinas posibilitará el apoyo necesario para poner en marcha una transformación capitalista radical. La retórica y tácticas belicistas de las Malvinas, las usará contra los mineros del carbón en la huelga de 1984. Vencidos sus enemigos internos, vendería las principales compañías aéreas, las telecomunicaciones, el gas, etc.

John Williamson, el economista artífice del denominado Consenso de Washington describirá el caso boliviano como el momento del “big bang”, un avance para la generalización de la Escuela de Chicago por todo el Planeta.

Después vendría Argentina y el papel jugado por el FMI asfixiando aun más a un país altamente endeudado por la Junta Militar. Décadas más tarde con la crisis asiática el FMI dejará caer economías sólidas.

El caso de China es un caso diferente. Harvey definirá este modelo como “capitalismo de estado” combinando totalitarismo con capitalismo, con un gran crecimiento económico de un 10% anual y un aumento sin precedentes en el nivel de vida. Con unas consecuencias medioambientales y sociales de gran devastación. La represión practicada en Tiannanmen en 1989 fue consecuencia de lo sucedido en Polonia con el ascenso del Partido Solidaridad, una escisión del Partido Comunista. El presidente chino Deng Xiaoping no estaba dispuesto a una rebelión de las bases de su partido y por ello fue implacable con las aspiraciones democráticas y de restricciones al capitalismo que se reivindicaban.

Rusia será para Klein uno de los mayores crímenes cometidos contra una democracia en la historia moderna. Con la implosión de la URSS y el gran shock que ésta produjo en la identidad rusa y en sus aspiraciones geopolíticas -como afirma Brzeiznski- los oligarcas del Partido Comunista que desmontarían la economía planificada, se quedarían con las empresas más rentables. Boris Yeltsin, jugará un papel clave en el proceso de neoliberalización y en la transformación de un estado comunista en corporativista abierto a los inversores extranjeros. La lección que aprenderán las compañías norteamericanas como Shell, BP, Royal Dutch entre muchas otras de la experiencia rusa la pondrán en marcha en Irak. Salvaguardar que las operaciones lucrativas de beneficios y propiedades no queden en manos locales sino en norteamericanas.


EL AUGE DEL CAPITALISMO DEL DESASTRE.

En el Foro Económico de Suiza en 2007, se plantea lo que se ha conocido como el “Dilema de Davos”, donde se produce un giro copernicano. Si hasta décadas anteriores la paz, estabilidad y seguridad eran condiciones para el desarrollo económico -cuestión reflejada en el indicador armas-caviar- a partir de 2003 se invierte esta tendencia. En un contexto político convulso y de gran belicismo – 11- S, Afganistán, Irak o el crac bursátil- la economía iba viento en popa. El año de la invasión de Irak en 2003, el indicador muestra cómo la guerra ha disparado la demanda de bienes de lujo. A diferencia de otros momentos históricos, la inestabilidad genera suculentos beneficios en sectores como el gas, petróleo, la seguridad de alta tecnología, construcción pesada, asistencia médica privada para los soldados y en la defensa que procuran las empresas subcontratadas.

Los atentados del 11 S e Irak son casos paradigmáticos del auge del complejo del capitalismo del desastre.

Para entender qué significa el 11 S el Doctor de Filosofía Moral y Política Fernando Quesada explica los tres procesos sociohistóricos que subyacen. El primero, el final de la Guerra Fría y el gran número de estados fracasados alineados con uno u otro bando sin ningún tipo de condición democrática o de ciudadanía requerida. Estados donde han proliferado las mafias, las organizaciones criminales, los señores de la guerra, donde se han enquistado enfrentamientos étnicos, etc. El segundo factor lo explica la caída del Muro de Berlín, que genera una metáfora del mundo alejada del ideal ilustrado -que concibe el presente como un proceso de innovación respecto al pasado-. El tercer factor será la incidencia de la globalización y la incapacidad de los estados para readaptarse y normativizar desde la política para hacer frente a las desigualdades y a la exclusión social.

El 11 S permitirá elaborar un nuevo relato mítico fundacional para reconstruir el sentido nacional conmocionado tras el shock yihadista. Intelectuales conservadores como Etzioni, Fukuyama, Huntintngton o Putnam afirmaran en la Carta de América que lo que está en juego es la idea de libertad y de vida occidental. Un año mas tarde, la Casa Blanca presentará su nueva Estrategia de Seguridad Nacional donde se arrogarán poder absoluto como superpotencia. Carta blanca a los intereses geostratégicos americanos por todo el mundo.

Irak no fue solo un caso de expolio en el manual de Chicago, donde Paul Bremer sometería al país a la mayor terapia de shock jamás aplicada, donde todo el dinero de la reconstrucción fue a parar a manos norteamericanas, sino que representó, en palabras de Pablo Ródenas una nueva legitimación belicista que tras la II GM y el fin de la Guerra Fría se había desinflado. Se rescata la idea premoderna de guerra justa enmascarada en el concepto de guerra preventiva, confundiéndose con legítima defensa.


ALGUNAS INSUFICIENCIAS TEÓRICAS DE LA OBRA DE KLEIN.

La obra de Naomi Klein es muy rica en términos descriptivos, exhaustiva en cuanto al trabajo de investigación periodística y académica pero se centra en exceso en el método, los shocks, sin analizar ni las causas del neoliberalismo ni de qué modo han evolucionado las estructuras sociales de acumulación del capitalismo regulado al global.

La obra de Klein ha suscitado críticas furibundas por parte del pensamiento económico neoliberal. Le replican que entre 1990 y 2004 la pobreza extrema ha caído casi 10 puntos. 54.000 personas por día.

Autores más críticos con el proceso de neoliberalización, como Held, han rebatido este optimismo neoliberal poniendo el énfasis en las grandes desigualdades en el acceso a la renta, apuntando al proceso de globalización como el principal mecanismo causal que determina los patrones de desigualdad global.
La siguiente gráfica se la conoce como "copa de champán" y el autor, Robert Wade describe los contornos de la brecha entre los más ricos y los más pobres en la economía global. 
 


Para David Held la globalización genera cuatro dinámicas 1) la segmentación de la fuerza de trabajo global 2) marginación, exclusión y empobrecimiento 3) erosión de la solidaridad social y políticas redistributivas y 4) la intensificación de la polarización económica y la exclusión dentro, entre y a través de los estados.

El enfoque marxista de David Harvey plantea el neoliberalismo como proyecto de restitución del poder de clase. Tanto la historia del liberalismo embridado y el giro subsiguiente del neoliberalismo es analizada desde la dialéctica de la lucha de clases. Desde esta concepción las crisis y las terapias de shock son categorizadas como estrategias por parte de las élites dominantes para restaurar, reafianzar o construir un contundente poder de clase.

Tal autor analiza las causas de la desigualdad exponiendo que el neoliberalismo, más que generar riqueza y renta, la redistribuye de abajo-arriba a través de mecanismos de “acumulación por desposesión”. Tales mecanismos provocan un riesgo moral sistémico. Éstos tienen cuatro aspectos principales: 1) la privatización y mercantilización 2) la financiarización, que después de los ochenta se vuelve enormemente especulativa 3) la gestión y manipulación de la crisis -con la trampa de la deuda como principal instrumento de desposesión- y 4) las redistribuciones estatales a través de las privatizaciones, disparando la especulación y gentrificación y grandes desplazamientos hacia la periferia, pero también a través e la política tributaria, deducciones fiscales, amnistías fiscales a las rentas más altas, etc.


Otro enfoque muy diferente al de Harvey es el de David Held que desde la socialdemocracia plantea una alternativa cosmopolita a la Globalización.

Del mismo modo que Bretton Woods creó el marco de un nuevo orden económico mundial David Held plantea avanzar hacia una democracia cosmopolita para una nueva orientación internacionalista. Basa su propuesta en una serie de valores como: la igualdad y la dignidad, la capacidad de acción, responsabilidad y rendición de cuentas, el consentimiento, así como la toma de decisiones colectivas respecto a las cuestiones públicas y los principios de el de inclusión y subsidiariedad o la evitación de cualquier daño grave y sostenibilidad.

Su propuesta es gobernar la globalización a través de una serie de medidas a corto y largo plazo. Reformas de las instituciones de gobierno mundial, reforzar el multilateralismo, fortalecimiento de los controles públicos, abolición de la deuda en países pobres, reglas equitativas de comercio mundial, eliminación de los subsidios de la UE y EEUU a la agricultura e industria textil, corrección de los mercados con criterios obligatorios globales laborales, medioambientales, de inversión extranjera, medidas redistributivas y compensatorias, acuerdos sobre precios y mercancías, control de armas y regulación del comercio armamentístico, doble democratización a nivel estatal y supraestatal, analizar el impacto sobre la exclusión social y la equidad de todas las medidas de desarrollo global y la conformación de una coalición progresista global que garantice la provisión de bienes públicos globales para crear una ciudadanía global.

Si bien la propuesta de Held suscita muchos interrogantes, como si es posible volver a embridar el capitalismo en el marco actual de deslocalizaciones, mundialización, financiarización y del dominio simbólico del neoliberalismo - que domestica nuestra praxis y sentido común- creo que es interesante su propuesta pragmática de utilizar las estructuras de gobernanza mundial existentes para avanzar en el desarrollo humano y democrático de la población global.

CONCLUSIONES.

Sintetizando, las principales conclusiones que se pueden extraer de la obra de Klein es que los tratamientos de shock económico son instrumentos de control social y el el método para conseguir estados sin restricciones al capitalismo y privatizaciones. Tras un shock viene la conmoción, la desorientación, la falta de sentido, y ahí es cuando el cuerpo social claudica a las nuevas condiciones impuestas.

Si bien hay diferentes tipos de shock: económicos, físicos, resultantes de las catástrofes naturales, todos ellos son aprovechados como oportunidad de negocio. Es más, cada estructura social de acumulación tendría sus propios shocks y métodos de implantación.

Conocer los mecanismos psicológicos y sociales de esta doctrina es fundamental para poder contraponer prácticas de resistencia. Las sociedades que aprenden de sus traumas pasados son más resistentes al shock y es más complicado ser explotadas. El empoderamiento de la ciudadanía y la movilización son armas para contrarrestar y hacer frente a la parálisis que produce el shock. Desde hace una década confluyen por todo el mundo grupos, partidos y movimientos que reivindican mayor justicia e igualdad: desde Auckland, Vancouver, Manila, Birmingham, Londres, Ginebra, Kuala Lumpur y Colonia, Seattle, Porto Alegre (KLEIN 2000) o más recientes como la Primavera Árabe, el 15 M o Occupy Wall Street han puesto el foco en la injusticia del proceso de neoliberalización y del sistema financiero.

Allí donde la neoliberalización ha sido más restringida, por los equilibrios entre las fuerzas del capital y del trabajo, como en Suecia, los índices de desarrollo económico y humano son mucho mejores, tienen mayor calidad de vida, más calidad educativa, mejor sanidad, más esperanza de vida. Tanto Klein como los diferentes autores con los que he complementado este trabajo: Harvey, Held, Bourdieu, Riutort, coinciden en que superar el neoliberalismo y el neoconservadurismo requiere poner en el centro de la agenda política la igualdad y la justicia económica.

Si determinadas prácticas políticas y una cosmovisión concreta nos ha conducido hasta aquí, prácticas políticas que avancen en la constitución de un nuevo marco mundial que ponga en el centro de su agenda la justicia y la igualdad, tendrán otros resultados positivos para el conjunto de la ciudadanía global.

_________________________________________________________________________


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A) EDICIONES

ARCE, J.L. ( 1999) : “Conocimiento y comunicación. J Habermas” en Teoría del conocimiento. Madrid: Síntesis.

BOURDIEU, P. (1999): Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama.

BRZEIZNSKI, Z. (1998): El gran tablero mundial: la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Buenos Aires: Paidós.

FRIEDMAN, M&R (1983): Libertad de elegir. Ediciones Orbis.

HARVEY, D .(2010): El enigma del capital y las crisis del capitalismo.

HARVEY, D. (2013): Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

HELD, D. (2005). “Hacia un pacto mundial” en Un pacto global. Madrid: Taurus.

HELD, D. (2009). ”La acumulación, la legitimación y la esfera ilimitada de lo político” en Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial.

HELD, D y MC GREW, A. ( 2011): “La reconstrucción del orden mundial: Hacia una socialdemocracia cosmopolita”. En Globalización/Antiglobalización. Barcelona: Paidós.

KLEIN, N. (2012): La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós. LATOUCHE, S. (2008):El planeta de los náufragos. Ensayo sobre el posdesarrollo. Madrid: Acento,

RIUTORT, B. (2003): Conflictos bélicos y nuevo orden mundial. Barcelona: Icaria.

RIUTORT, B. (2014): La gran ofensiva. Crisis global y crisis de la Unión Europea.

VALLESPÍN, F. (2008): “ La crisis del Estado de bienestar. La aparición del “Estado de Mercado” en Arteta, A, García, E, Máiz, R (de). Teoría política: poder, moral, democracia. Madrid: Alianza Editorial. pp. 402-418.

B) ARTÍCULOS, REVISTAS Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS.

KLEIN, N (2000): 'Como una nube de mosquitos' en Viento Sur nº5.

AGUIRRE, M (2014): 'La ruptura de Irak y su impacto regional' en El País. «http://elpais.com/elpais/2014/08/08/opinion/1407507827_176201.html [Consultado día 11 de agosto]

ESTEBAN, C. (1996):'Las comisiones de la verdad en América Latina' en KO’AGA’ROÑE’ETA . www.derechos.org [Consultado día 4 de agosto de 2014]

ESTEFANÍA, J. (2005) “La agenda del desarrollo de Barcelona, una superación (parcial) del Consenso de Washington” en Quorum, nº 11.

JALIFE-RAHME, A. (2014). "Bajo la lupa. Fórmula Brzezinski/Rice/Peters/Clark/Wright" para balcanizar Medio Oriente” en La Jornada. http://www.jornada.unam.mx/2014/08/17/opinion/012o1pol [ Consultado el 22 de agosto de 2014]

LLISTAR, D (2002) “El qué, el quién, el cómo y el porqué del Consenso de Washington”. Observatori del Deute en la Globalització. Càtedra Unesco a la UPC. www.observatorideute.org [ Consultado el 11 de agosto de 2014]

NORBERT, J. (2003). “La doctrina espuria de Naomi Klein.” Cato Institut. www.elcato.org/coleccion-milton-friedman [Consultado el 12 de agosto de 2014].

ORTIZ, I, CUMMINS, M. (2012) . “Desigualdad global: la distribución del ingreso en 141 países”. Nueva York: UNICEF. http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Desigualdad_Global.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2014]

TORIBIO, I. “La guerra fría en la América Central y el Caribe”. http://www.rebelion.org/docs/164495.pdf [Consultado el 2 de agosto de 2014].)

VARGAS, J. (2007): “Perfil del estado corporativo global transnacional” en Estudios internacionales de la Complutense, Volumen 9, nº1.

VITALE, E. (2013): “¿Otro mundo es posible? Pistas falsas y sendas prometedoras.” En BAJO PALABRA. Revista de Filosofía II Época, No 8:353-365