lunes, 24 de noviembre de 2014

25 de novembre. Res a celebrar.

 

El proper dia 28 de desembre es compleixen déu anys de l’aprovació d'una llei que ha suposat un abans i un després en la vida de milers de dones. La Llei Integral contra la Violència de Gènere ha suposat un revulsiu respecte a la violència de gènere en tots els aspectes i s’ha consolidat com un model internacional en la lluita contra el sexisme.

El passat dia 15 d’octubre, Espanya rebé a Ginebra una de les mencions d’honor del Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixen el posar fi a la violència exercida contra les dones i les nines. Si ens han fet aquest reconeixement no ha estat gràcies a la perícia de la ministra Ana Mato ni a la sensibilitat mostrada per Mariano Rajoy, sinó per les lleis que deixàrem els socialistes.

Els déu anys d'aquesta llei ha servit per desmuntar totalment algun prejudici dels detractors d’aquesta lluita, com eren les anomenades “denúncies falses”. La darrera Memòria de la Fiscalia General de l’Estat aclareix qualsevol dubte al respecte afirmant que: “L’escàs percentatge de causes incoades cada any per delicte d’acusació o denúncia falsa suposa un 0,018%, suficientment eloqüent per rebatre les veus que s’aixequen en torn a la prevalença de les -denúncies falses- en matèria de violència sobre la dona”.

A pesar de la utilitat i del reconeixement internacional les dones continuen sofrint violència de gènere i el nombre d’assassinats lluny de disminuir, augmenten. Només durant el mes d’agost, vuit dones foren assassinades per les seves parelles o ex parelles, la xifra més elevada dels darrers quatre anys. Segons dades de l'Instituto de la Mujer quaranta-quatre dones han perdut la vida a mans de les seves parelles, tres d'elles convivien amb nosaltres a Mallorca.

Aquest 25 de novembre no estam per celebrar aniversaris. El clima no pot ésser més desfavorable per la igualtat i seguretat de les dones.

Les contínues retallades dels Governs del PP, a l'Estat s'ha retallat un 33% en igualtat i en VG un 22%. L'Institut Balear de la Dona als pressupost de 2015, plantegen una dotació inferior a la que es va trobar el 2012. Al Consell de Mallorca la sensibilitat de la Presidenta en aquestes qüestions ha estat nul·la. Reduir una conselleria i la Direcció Insular d'Igualtat. Deixant orfes als Ajuntaments.

La supressió de l'assignatura d'educació per a la ciutadania a la LOMCE -que formava en valors als futurs ciutadans i ciutadanes- ha eliminat el millor antídot contra la violència de gènere: la prevenció. Al llevar el programa d'Iniciatives als Instituts que afectava a deu mil joves de la nostra illa, també és un atac a la prevenció i sensibilització envers la igualtat. En sentit contrari, el PP dóna suport a l'educació segregada per sexes.

La reforma local, no consensuada amb els partits de l’oposició i impulsada pel govern del PP, ha qualificat com impròpies les competències que els Ajuntaments i les Entitats Locals venien exercint en Igualtat i Violència de Gènere, allunyant d’aquesta manera els serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la tasca de detenció, denuncia i suport específic, que realitzaven els serveis socials municipals. També el projecte de reforma del Codi Penal mostra la manca d'una decidida resposta penal del Govern davant la violència de gènere del seu articulat, rebaixa la gravetat del delicte de lesions i continua sense excloure expressament la mediació en els supòsits de violència de gènere, tal i com indica la llei integral i els tractats internacionals.

El Govern del PP està posant a la societat espanyola en una cruïlla molt perillosa, no solament perquè està desmantellant sistemàticament la lluita contra la violència de gènere en base a retallades, sinó perquè està atacant els ciments ideològics, legals i simbòlics.

Durant aquesta legislatura s'han tancat Oficines de víctimes del delicte a Mallorca. El nou projecte de llei de l'estatut de víctima del delicte, obliga a reemborsar les despeses a les dones víctimes.

La Llei Integral està amenaçada per la irresponsabilitat d’un govern central que ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats.

Per a totes aquestes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència de gènere, tornar a col·locar com a prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures que s’han anat desmantellant en els darrers anys.

Quan el dia 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides designà el dia 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, la ONU convidà a governs, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals a realitzar activitats dirigides a sensibilitzar a la ciutadania respecte a la violència de gènere en aquest dia de celebració internacional.

Els socialistes hem presentat o presentarem als diferents ajuntaments de Mallorca tot una sèrie de propostes per avançar en la lluita contra la violència de gènere. Lamentablement, el PP ha votat en contra.

La bateria de propostes presentades anaven encaminades a:

 1. Impulsar els Plans d'Igualtat des de l’àmbit local amb especial èmfasi envers la sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a les víctimes i als seus fills i filles menors.

 2. Impulsar l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals.

 3. Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperin expressament les competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la consegüent dotació pressupostària suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, amb l’objecte d’aplicar en la seva integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Així mateix també exigíem que el Govern estatal:

 1. Adopti les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

 2. Reposi tots els fons pressupostaria retallats.

 3. Desenvolupi el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere.

 4. Impulsi la implantació dels mitjans telemàtics i avaluí aquesta implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.

 5. Revisi i avaluí els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i garanteixi l’aplicació en tot el territori.

 6. Impulsi, juntament amb les Comunitats Autònomes, la finalització de la implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el territori.

 7. Avanci en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen davant aquesta violència i garanteixi que qualsevol modificació es dugui a terme en les estructures desenvolupades per perseguir aquesta violència i que no perdi la especialització.

 8. Garanteixi el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, conegut com el Conveni d'Istanbul.

 9. Realitzi les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder Judicial, en el Codi Civil, en la Llei d’Enjudiciament Civil i en la Llei d’Enjudiciament Criminal que, amb l’objectiu de fer més efectiva la protecció i tutela penal de la seguretat dels fills i filles menors que pateixin la violència de gènere en el seu nucli familiar, assegurin el pronunciament exprés del Jutge respecte de la necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i filles, procurant la major seguretat i atenció, així com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures d’assistència i protecció social integral.

 10. Remeti aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals.

Aquest 25 de novembre els i les socialistes tenim molt clar que no volem ser còmplices de la passivitat dels Governs del PP, o callar davant la paralització de les accions i debilitament de les polítiques públiques contra la violència. El nostre compromís ens du a fer una passa més i posar les nostres seus i cases del poble a disposició de les dones, perquè siguin espais segurs d'assessorament, ajuda i solidaritat.  

Queden 6 mesos pel canvi i si una cosa tenim molt clara és que apostarem per restituir les polítiques d'igualtat de gènere i treballar la igualtat entre el col·lectiu jove. La igualtat tornarà a estar en el centre de l'agenda política.